SPOMINSKI VIDEO obsega storitev izdelave spominskega videa, ki se trži pod to blagovno znamko in je opredeljena na strani

Ponudnik storitve SPOMINSKI VIDEO je podjetje Go Digi d.o.o., Prvomajska ulica 35, 3250 Rogaška Slatina (v nadaljevanju Ponudnik), ki skrbi za izdelavo video posnetka.

Naročnik storitve SPOMINSKI VIDEO je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletne strani ali kakršen koli drug način naročila storitve ponudnika (v nadaljevanju Naročnik).

Splošni pogoji poslovanja za izdelavo spominskega video posnetka

 1. člen(uvodne določbe)

Splošni pogoji poslovanja za izdelavo spominskega video posnetka so pravni dogovor med ponudnikom in naročnikom. Razmerje med njima ureja poleg veljavne zakonodaje (Obligacijski zakonik, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu) še ti splošni pogoji.

 1. člen(definicije)

Naslednji izrazi in kratice imajo naslednji pomen:

 • Ponudnikova spletna stran preko katere je možno naročiti izdelavo spominskega video posnetka je dostopna preko spletne strani www.spominskivideo.si
 • Izvajalec storitev je podjetje Go Digi d.o.o., Prvomajska ulica 35, Rogaška Slatina
 • Naročnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki preko spletne strani naroči izdelavo spominskega video posnetka.
 1. člen(sklenitev naročila/pogodbe)

Naročnik se z uporabo spletne strani SPOMINSKI VIDEO strinja z njenimi pogoji poslovanja.

Naročnik odda naročilo za izdelavo spominskega video posnetka tako, da v galeriji telefona/tablice ali na računalniku izbere slike ali video posnetke ter jih uvozi na spletno stran www.spominskivideo.si Z oddajo materialov se naročnik strinja z izvedbo izdelave video posnetka in naknaden odstop od naročila ni več mogoč. Tudi naknadno spreminjanje ni več mogoče.

 1. člen(cene in naročilo)

Prejete datoteke /fotografije/ video posnetki bodo izdelani v količinah, formatih ter na način, ki ga določi ponudnik v skladu s trenutno veljavno ponudbo.

Izdelajo se samo tista naročila, ki so opremljena s polnim in resničnim naslovom. Nepopolno izpolnjeno naročilo se zavrže brez obvestila naročniku. Naročilo postane veljavno, ko prispe na strežnik izvajalca o čemer je naročnik obveščen po elektronski pošti. V primeru, da naročilo ni tehnično brezhibno bo naročnik kontatkiran iz strani ponudnika.

Blago se dostavi po cenah, ki so na dan sklenitve pogodbe veljavne in navedene na spletni strani www.spominskivideo.si. Cene vsebujejo vse davke, vključno z vsakokrat veljavnim zakonsko določenim davkom na dodano vrednost. Stroški pošiljanja so prikazani posebej (prav tako je vključen davek na dodano vrednost). Vse cene so v evrih.

Naročnik je dolžan izdelane video posnetke prevzeti ter plačati na način, ki si ga je izbral na spletni strani.

4.a člen

Vsako naročilo bo obdelano pri ponudniku, ki bo izstavil tudi račun.

Računa za naročeno blago, naročnik ne bo prejel v tiskani obliki, ampak ga bo prejel na e-naslov in si ga lahko ogleda ali natisne. Vsi računi se davčno potrjeni iz strani FURS-a, ter vsebujejo vse elemente, ki jih predpisuje zakonodaja.

4.b člen (plačila)

Ponudnik omogoča več vrst plačila, skladno z vsakokratnimi pogoji. V osnovi se plačila vršijo s:

 1. Plačilom po predračunu. Ponudnik na elektronski naslov naročnika pošlje predračun, ko je predračun poravnan oz. je plačilo vidno v bančnem sistemu ponudnika se prične šteti čas za izdelavo video posnetka.

 

 1. člen(odstop od pogodbe)

Ker so bili video izdelki izdelani na zahtevo naročnika in prilagojeni njegovim osebnim potrebam, je pravica do odstopa od pogodbe, glede na določila o pogodbah, sklenjenih na daljavo v skladu z 2. točko 5. odstavka 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, izključena (ZVPot). Vsako naročilo je individualne narave in naknadno spreminjanje, prilagajanje in obdelovanje ni mogoče, zato tudi ne veljajo običajni 15 dnevni roki za vračilo blaga.

Naročene video posnetke sme naročnik zavrniti samo v primeru slabe tehnične izvedbe in sicer najpozneje v roku 15 dni od prejema, pri čemer ima izvajalec pravico do ponovne izdelave video posnetka (upravičena reklamacija).

Reklamacija se pošilja pisno, na naslov Go Digi d.o.o., Prvomajska ulica 35, 3250 Rogaška Slatina in mora biti opremljena z vsemi osebnimi podatki ter vsebino tako, da jo lahko izvajalec obravnava. Nepopolne, nepravilne ali nenatančne reklamacije bodo zavržene.

Med reklamacijske zahtevke NE spadajo:

 1. Barvna odstopanja med izdelanim video posnetkom ter prikazom na telefonu ali tablici naročnika.
 2. Manjkajoči deli vsebine posnetkov zaradi nesorazmerja med digitalno datoteko in izbranim formatom naročila (format video posnetka je 16:9 ful HD. Fotografije in ostali medijski zapisi morajo biti v resoluciji minimalno 1920 px x 1080px.
 3. Slaba kakovost posnetkov, ki so posledica neupoštevanja programskih opozoril o slabši kakovosti uporabljenih fotografij/video posnetkov. Naročniku je omogočeno, da vidi, kdaj je ločljivost fotografije prenizka in če še vedno želi takšno fotografijo poslati v razvijanje, ponudnik in izvajalec NE prevzameta odgovornosti.

Za potrebe reševanja morebitnih reklamacij so fotografije / video posnetki naročnika na strežniku ponudnika prisotne do 30 dni od oddaje naročila. Po pretečenem 30 dnevnem roku pa se iz strežnika avtomatično izbrišejo.

 1. člen(obveznost naročnika)

(1) Naročnik se zavezuje, da bo ponudnika takoj obvestil, če se bodo spremenili njegovi kontaktni podatki.

(2) Izključno naročnik sam je odgovoren:

 • za uporabo ponudnikovih storitev v skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi,
 • za strojno opremo, ki jo uporablja za dostop do spletne strani ponudnika;

(3) Naročnik sam je odgovoren za to, da ponudnikovo spletno stran uporablja v skladu z veljavnimi predpisi, splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani www.spominskivideo.si (4) Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo zaračuna naročniku.

 1. člen(odgovornost ponudnika)

Ponudnik naročniku omogoča uporabo spletne strani SPOMINSKI VIDEO. Ponudnik se obvezuje, da bo po svojih najboljših močeh skrbel za delovanje strežnika in storitev, da bo strežnik vzdrževal in po potrebi nadgrajeval strojno opremo. Zaradi same narave storitve in narave interneta, ponudnik ne more zagotavljati, da bo storitev vedno dostopna.

Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev. Ponudnik in njegovi partnerji ne bodo odgovorni za kakršnokoli posredno, neposredno ali posledično škodo, povzročeno z uporabo ali nezmožnosti uporabe katerekoli ponudnikove storitve.

Ponudnik in izvajalec ne odgovarjajo za poškodbe ali izgubo podatkov na nosilcih podatkov ali pri elektronskem prenosu podatkov preko omrežja, razen v primeru, da je krivda (huda malomarnost) na strani ponudnika. Ponudnik in izvajalec ne odgovarjata za vsebino slik / video posnetkov in za njihovo ustreznost.

Ponudnik ne odgovarja za stroške v zvezi s prenosom podatkov. Pri gostovanju v tujini so ti stroški lahko precej višji. Zato ponudnik priporoča uporabno WI-FI  povezave.

Fotografije / video posnetke program avtomatsko pomanjša / poveča Velikosti posamezne slike se glede na izbran produkt gibljejo med 100kB – 4MB. V primeru, da oddate v izdelavo sliko ali video, ki si je predhodno ni ogledal, zaradi tega ne more podati reklamacije. (primer: program avtomatsko odreže del fotografije / video, s tem delom se lahko izgubi bistvo fotografije).

 1. člen(roki izvedbe)

Čas izdelave za video posnetka je praviloma 1-5 delovnih dni. Vsa naročila video posnetkov oddana do 12:00 bodo praviloma izdelana v 48 urah. Proces izdelave video posnetka je zaradi zagotavljanja kakovosti izdelkov nekoliko daljši. Vsa naročila video posnetkov bodo praviloma izdelana v 5 dneh od oddaje naročila. Čas dostave je odvisen tudi od poštnega kurirja, vendar praviloma traja zgolj 2-3 delovne dneve. Čas izdelave se sorazmerno poveča v času promocijskih akcij, praznikov in dopustov.

Ponudnik in izvajalec od trenutka, ko kurir prevzame pošiljko nimata več vpliva, kdaj bo blago dostavljeno na naslov naročnika.

Vsi izdelki se pošljejo na navedeni/posredovani naslov za dostavo v Sloveniji. V primeru napačno navedenega naslova oz. izmišljenih podatkov, si ponudnik pridržuje pravico do zaračunanja vseh dodatno nastalih stroškov, ki so nastali z izterjavo dolga.

 1. člen(vzdrževalna dela)

Ponudnik bo občasno, najpogosteje v nočnem času oz. po lastni presoji in potrebi opravljal nujne postopke za nemoteno delovanje spletne strani in bo v skladu s tem opravljal razumno nujna vzdrževalna dela. V takšnem času naročilo preko spletne strani ne bo mogoča.

 1. člen(zloraba mobilne spletne strani)

Vsaka nepooblaščena uporaba spletne strani se šteje kot zloraba. Kot zloraba štejejo poleg drugih načinov nepooblaščene uporabe storitev tudi naslednja dejanja:

 • Če naročnik ne uporablja ponudnikove storitve v skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi (primeri pošiljanja pornografskih vsebin, politično motiviranih, fotografij iz katerih je razvidna kršitev varstva osebnih podatkov, uporaba spletne strani za primer razkrivanja tajnih podatkov, ustrahovanja, izsiljevanja, blatenja, žaljenja ali škodovanja tretjim osebam na kakršen koli način).
 • Šteje se, da je naročnik pri vseh posredovanih delih in arhiviranju slikovnih/video datotek imetnik pravice iz avtorskega prava in prava blagovnih znamk ter drugih ustreznih zakonov. Vse posledice, ki bi utegnile nastati zaradi kršitve te zakonov, nosi izključno naročnik.
 • V primeru zlorabe spletne strani si ponudnik pridružuje pravico, da takoj, brez predhodnega opozorila, naročniku onemogoči ali omeji dostop do nje.
 • Naročnik je odgovoren za škodo, ki ponudniku nastane zaradi zlorabe. Prav tako je naročnik dolžan namesto ponudnika vstopiti v kakršen koli postopek, ki bi ga državni organi ali tretje osebe zaradi zlorabe naročnika sprožile proti ponudniku oziroma mu povrniti kakršno koli škodo, ki bi mu zaradi takih postopkov nastala, vključno s stroški pravnega svetovanja.
 • Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo zaračuna naročniku.
 1. člen(prekinitev storitev)

Če naročnik ne poravna svojih obveznosti iz naročniškega razmerja v roku ali dostavljavcu, ga ponudnik o tem lahko obvesti preko, telefona, ali preko e-poštnega sporočila.

Naročnik se strinja, da lahko ponudnik kadarkoli izbriše naročilo in ga prekliče, če je naročnik navajal napačne ali zavajajoče informacije ali kršil zakonodajo v Republiki Sloveniji. Ponudnik v tem primeru ne povrne vplačanih zneskov.

 1. člen(prenos pravic in obveznosti)

Pravice in obveznosti naročnika, ki izhajajo iz naročniškega razmerja niso prenosljive brez ponudnikove pisne odobritve.

Ponudnik ima pravico, da vsebino pravic in obveznosti prenese na drugo pravno osebo.

 1. člen(varstvo osebnih podatkov)

Naročnik je seznanjen in soglaša s tem, da se za obdelavo in arhiviranje naročila potrebni osebni podatki ki se (ime, priimek, naslov, pošta, poštna številka, telefonska številka, IP naslov, e-poštni naslov) shranijo na nosilcih podatkov in se uporabljajo zaradi obdelave naročil. Naročnik izrecno soglaša s poizvedovanjem, z obdelavo in uporabo teh osebnih podatkov za namen izvedbe naročila in arhiviranja. Obdelava poteka v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu. Ponudnik bo z vsemi podatki ravnal strogo zaupno. Podatki bodo skrbno varovani pred nepooblaščenimi vdori tretjih oseb.

V primeru zahtevka izbrisa podatkov naročnika in popolne pisne zahteve na info@spominskivideo.si se ponudnik obvezuje takoj izbrisati osebne podatke, razen če postopek naročila še ni popolnoma zaključen.

Pisna zahteva, mora biti popolna in vsebovati vse ključne podatke, iz katerih bo ponudnik razbral naročnika, ter ga na njegovo željo tudi izbrisal iz baze podatkov. Za uporabo spletne strani se lahko uporablja infrastrukturo in programsko opremo tretje osebe. V teh primerih se bodo tretjim osebam posredovali le tisti osebni in slikovni podatki, ki so nujni za popolno obdelavo slik. Gre za naslednje podatke: podatki o naslovu za pošiljanje, elektronskem naslovu oz. telefonski številki za obveščanje o prevzemu pošiljke, ter slikovne datoteke, ki so osnova za izdelavo video posnetkov.

Naročnik izrecno predhodno soglaša s posredovanjem teh podatkov tretji osebi in obdelavo podatkov s strani tretje osebe. Naročnik lahko to soglasje kadarkoli prekliče. Naročnik lahko prav tako kadarkoli brezplačno na pisno zahtevo dobi informacije o tem, kateri drugi ponudniki storitve in tretje osebe so podatke dobile in za kateri namen (pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na naročnika).

Naročnik se lahko znotraj spletne strani pri vpisu e-poštnega naslova strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke. Ponudnik lahko v tem primeru osebne podatke uporablja tudi za periodično obveščanje o novostih, lastnih storitvah in izdelkih ter storitvah in izdelkih z njim povezanih oseb (neposredno trženje).

 1. člen(reševanje sporov)

(1) Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno. (2) Za morebitne spore, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno sodišče glede na sedež ponudnika. (3) Go Digi d.o.o. obiskovalce spletne strani ter potencialne in že obstoječe stranke, ki imajo status potrošnika v smislu prvega odstavka 4. člena ZIsRPS, v skladu s tretjim odstavkom 32. člena ZIsRPS, obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko začne v skladu s tem zakonom, kar pomeni, da se morebitni spori, v primeru, da jih stranki ne uspeta rešiti sporazumno, rešujejo pred pristojnim sodiščem.

 1. člen(Salvatorna klavzula)

V primeru, da so ali da bodo posamezne določbe teh splošnih pogojev poslovanja in/ali s pomočjo le-teh dopolnjene pogodbe neveljavne, ostanejo ostale določbe nespremenjeno v veljavi za obe pogodbeni stranki. V primeru neveljavnosti posameznih določb pogodbeni stranki v skladu z obojestranskimi interesi skleneta nov dogovor, ki je glede na gospodarski pomen neveljavni določbi najbolj podoben.

 1. člen(sprememba splošnih pogojev)

Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev. Vsaka taka sprememba postane veljavna 5 dni po tem, ko je objavljena na spletnih straneh ponudnika. Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami.

Splošni pogoji in določila veljajo od 1.8.2019 do spremembe.